Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Τίτλος κτήσης και απασχόληση εργαζόμενου

Όταν ιδιώτης που δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος σε Δ.Ο.Υ., ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται ότι ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα σε επιχείρηση, η αμοιβή που αναλογεί καταβαλλόταν με την έκδοση Απόδειξης Επαγγελματικής Δαπάνης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Η Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης, εκδίδονταν από την επιχείρηση και ήταν η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για τις επιχειρήσεις, σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με φυσικά πρόσωπα , που παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά , χωρίς σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου.
Ο τίτλος κτήσης είναι το δικαιολογητικό στοιχείο που αντικατέστησε την γνωστή μας απόδειξη δαπάνης . Επομένως, από 1.1.2014 (Ν.4223/2013-άρθρο 51) αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς αποδεικνύουν αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών, από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου, με τη σύνταξη «τίτλου κτήσης» στον οποίο αναγράφονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.
Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης -κατά τα ανωτέρω – είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς, ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα.
Καταρχήν ο ένας από τους δύο συναλλασσόμενους δεν θα πρέπει να είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Δεν μπορεί να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος για άλλη αιτία και να αμείβεται με τίτλο κτήσης από άλλη. Επιπλέον, θα πρέπει να απασχολείται ευκαιριακά, δηλαδή παρεπόμενα και όχι κατά σύστημα.
Τι ισχύει όμως για έναν εργαζόμενο που απασχολείται περιστασιακά και εκδίδεται για αυτόν τίτλος κτήσης από την επιχείρηση που τον απασχολεί όπως περιγράψαμε παραπάνω.
Υποχρέωση για υποβολή πίνακα προσωπικού για τους εργαζόμενους που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας έχουν όλοι οι εργοδότες χωρίς καμία εξαίρεση (άρθρο 16 του Ν.2874/2000, όπως ισχύει).
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648,649,651-653 του Α.Κ συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υφίσταται όταν ο εργαζόμενος υποβάλλεται έναντι του εργοδότη του σε νομική εξάρτηση η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο παροχής της εργασίας και της εν γένει επιμελώς εκτελέσεως αυτής, παρέχοντας τις αναγκαίες εντολές και οδηγίες για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας , οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο και ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς αυτές.
Εκείνο το στοιχείο που προέχει δεν είναι το ποσοτικό αλλά το ποιοτικό ,δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον υποβαλλόμενο σε αυτήν εργαζόμενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία από το εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίμηση των όρων και των συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και την φύση της εργασίας.
Επίσης βασικό κριτήριο αποτελεί εάν η συγκεκριμένη εργασία κατά τις συνήθεις περιστάσεις παρέχεται μόνο με μισθό, σύμφωνα με το άρθρο 649 του Α.Κ.
Η ανωτέρω διάταξη ορίζει ότι για να υπάρξει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει εκτός των άλλων, είτε να συμφωνήθηκε ότι η εργασία θα παρέχεται έναντι μισθού, είτε να συνηθίζεται στις συναλλαγές να παρέχεται η συγκεκριμένη εργασία έναντι μισθού.
Επομένως δεν έχει σημασία το περιορισμένο χρονικό διάστημα της απασχόλησης του εργαζόμενου ή η ευκαιριακή του απασχόληση, όσο αφορά την υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού ώστε ο εργαζόμενος να μην χαρακτηρίζεται ως αδήλωτος, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται βαρύτατα χρηματικά πρόστιμα.
Αυτό που έχει σημασία είναι αν ο εργαζόμενος που εκτελεί την εργασία βρίσκεται σε νομική εξάρτηση με τον εργοδότη του καθώς και η φύση της παρεχόμενης εργασίας και όχι αν για την παρεχόμενη εργασία θα εκδοθεί τίτλος κτήσης.
Ο τίτλος κτήσης είναι ένα στοιχείο (απόδειξη δαπανών) την έκδοση του οποίου προβλέπει η κείμενη φορολογική νομοθεσία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ξεχωριστή μορφή απασχόλησης. Έτσι όταν εργαζόμενος απασχοληθεί υπό καθεστώς νομικής εξάρτησης από τον εργοδότη του έστω περιστασιακά , παρεπόμενα και όχι συστηματικά υπάρχει η υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού καθώς και της τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η σύνταξη τίτλου κτήσης (απόδειξη δαπανών) δεν αποτελεί κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης ως μη εξαρτημένης εργασίας ή ακόμη και σύμβασης έργου.
Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , δεν μπορεί η έκδοση τίτλου κτήσης να δικαιολογήσει την απασχόληση εργαζόμενου σε παραγωγική διαδικασία, κύκλο εργασιών, οργανωμένη δραστηριότητα επιχείρησης ,υποκείμενη σε διευθυντικό δικαίωμα, όσο περιστασιακή, ευκαιριακή ή μη συστηματική και αν είναι(ακόμη και μίας ημέρας ή και λίγων ωρών),διότι θα πρέπει να τηρηθεί η κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία προκειμένου να μην θεωρείται ο εργαζόμενος ως αδήλωτος.
Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται η εσφαλμένη αντίληψη ότι η ευκαιριακή απασχόληση ανειδίκευτου εργαζόμενου –γενικών καθηκόντων προκειμένου π.χ να τακτοποιήσει ή να ετοιμάσει κάποιο επαγγελματικό χώρο(φορτοεκφόρτωση, καθαριότητα ,απομάκρυνση αντικειμένων) μπορεί να δικαιολογηθεί με την έκδοση τίτλου κτήσης, ενώ στην πραγματικότητα ισχύουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας με αποτέλεσμα αν δεν δηλωθεί ο εργαζόμενος σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού να χαρακτηρίζεται ως αδήλωτος εργαζόμενος.
Αντίθετα η εργασία μεταφοράς αντικειμένων για παράδειγμα από κάποιο χώρο, αλλά προς όφελος του μεταφέροντα προκειμένου να επωφεληθεί ο ίδιος από την μεταπώληση των αντικειμένων αυτών ,οργανώνοντας ο ίδιος τον τρόπο , την μέθοδο και τον χρόνο που πραγματοποιείται η μεταφορά δεν αποτελεί κατά κανόνα εξαρτημένη εργασία.
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Αναγκαστικό νόμο 1846/51 του ΙΚΑ και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, ενώ επί δυσχερούς διάκρισης εξαρτημένης η μη εργασίας αυτή θεωρείται υπαγόμενη στην ασφάλιση.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

https://oenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου